Yttrande över förslag till föreskrifter TSFS 2011:116 om utbildning och behörigheter för sjöpersonal samt föreskrifter TSFS 2010:102 om bemanning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser en sänkning av tjänstgöringstiden för erhållande av behörigheter som fartygsbefäl klass VI till VIII inre fart samt maskinbefäl klass VIII inre fart. En ny behörighet föreslås för begränsat fartygsbefäl klass VIII inre fart som ger rätt att vara befälhavare på fartyg med en bruttodräktighet om högst 40 i inre fart. Vidare föreslås utökade rättigheter till tjänstgöring för behörigheterna fartygsbefäl klass V, VI, VII, VI inre fart och VII inre fart. Förslaget avser dessutom ändrade rättigheter för behörigheterna fartygsbefäl III och klass IV i obegränsad fart samt införande av återkallelsebestämmelser för behörigheter i inre fart och för traditionsfartyg.

Taggar:

sjöpersonal