Yttrande över förslag till förordning och föreskrifter om statligt stöd för bio-CCS genom omvänd auktion

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

Förslaget innebär att det för företag med en viss omfattning på utsläpp av koldioxid av biologiskt ursprung ska finnas ett stöd för investeringar i avskiljning och lagring av koldioxiden genom så kallad omvänd auktion.

Regelrådet finner att redovisningen av bakgrund och syfte med förslaget håller tillräcklig kvalitet. Det samma gäller för beskrivningen av alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd, förslagets överensstämmelse med EU-rätten, särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser. Även redovisningen av berörda företag utifrån antal, storlek och bransch är tillräckligt tydlig. Beskrivningen av påverkan på tidsåtgång och kostnader för företag är tillräcklig med beaktande av att det rör sig om ett stöd som är frivilligt att söka. Enligt Regelrådets uppfattning hade den emellertid med fördel kunnat vara något tydligare. Även redovisningen av påverkan på företagen i andra avseenden är tillräcklig. Påverkan på företagens verksamhet är däremot inte tillräckligt tydlig och även beskrivningen av påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag och särskilda hänsyn till små företag är alltför otydliga.

När det gäller de direkt berörda företagen finns det således viss värdefull information. Det är emellertid tydligt utifrån konsekvensutredningen att även andra företag kan komma att påverkas av förslaget. Påverkan på verksamhet, konkurrensförhållanden och särskilda hänsyn till små företag har beskrivits kortfattat eller inte alls. Detta är inte nödvändigtvis något väsentligt problem när det gäller de direkta mottagarna till stödet, men kan ha betydelse för andra företag, som till exempel skulle kunna variera väsentligt mer i storlek än vad som förefaller vara fallet med den direkta målgruppen. När vissa företag får en möjlighet till ekonomisk subvention av en viss investering är det svårt att utesluta en möjlig konkurrenspåverkan. Dessa aspekter hade behövt bli tydligare belysta för att förslagets konsekvenser för företag skulle anses ha blivit tillräckligt belysta som helhet. Det är möjligt att konsekvensutredningen hade kunnat bli tillräckligt tydlig med förhållandevis begränsade kompletteringar, men i sitt nuvarande skick är den alltså inte det.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag