Yttrande över förslag till förordning om elcertifikat

Den föreslagna förordningen om elcertifikat avses ersätta nuvarande förordning (2003:120) om elcertifikat. Merparten bestämmelser i sistnämnda författning föreslås flyttas över oförändrade i sak till den nya förordningen. Förslaget innehåller dock en ny definition av begreppet biobränsle och en bestämmelse om tillämplig valutakurs vid omräkning av elcertifikatspriset på en gemensam elcertifikatsmarknad. Den nya biobränsledefinitionen innebär en generell definition som inte diskriminerar mellan olika bränslen med liknande egenskaper. Vidare flyttas bestämmelserna om registrering av elintensiva industrier och dessas möjligheter att bli befriade från deklarationsskyldigheten från lagen (2003:113) om elcertifikat till den nu föreslagna förordningen.