Yttrande över förslag till genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet: rapportering och miljösanktionsavgifter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Det lämnas förslag till hur ändringar i rapporteringsbestämmelserna i fem EU-direktiv på avfallsområdet[1] ska genomföras i svensk rätt samt förslag till miljösanktionsavgifter. Förslagen innebär i huvudsak:

–          En skyldighet för samtliga kommuner att samla in, bearbeta och rapportera in uppgifter om kommunalt avfall från verksamheter och hushåll.

–          mer detaljerade krav på de uppgifter som ska rapporteras in

–          en skyldighet för den som vidtar avfallsförebyggande åtgärder och den som producerar eller på annat sätt hanterar avfall att på begäran lämna uppgifter, bland annat om livsmedelsavfall och bygg- och rivningsavfall.

–          nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet för den som transporterar bygg- och rivningsavfall till eller från Sverige

–          nya krav på rapportering av generering och behandling av förpackningsavfall och om återanvändbara förpackningar.

–          insamlingssystem för elavfall ska rapportera uppgifter om mängder insamlat konsumentelavfall specificerat på respektive kommun.

–          en miljösanktionsavgift vid lämnande av avfall till någon som saknar tillstånd eller inte har gjort de anmälningar som krävs.

–          en miljösanktionsavgift för överträdelse av skyldigheten att lämna in uppgifter i tid.

Förslagen innebär ändringar i miljöbalken (1998:808), avfallsförordningen (2011:927), förordning (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar, förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter och förordningarna om producentansvar för bilar (2007:185), batterier (2008:834), elutrustning (2014:1075), förpackningar (2018:1462) respektive returpapper (2018:1463) samt upphävande av förordning (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer. Flertalet författningsändringar föreslås i huvudsak att träda i kraft den 5 juli 2020, några den 1 januari 2021 resp. 1 januari 2022. Förslagen kompletterar de förslag till lag- och förordningsändringar som lämnats i promemorian Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet och rapporten Rättsliga förutsättningar för en ändamålsenlig avfallsstatistik och en digital lösning för spårbarhet av farligt avfall (se Regelrådets yttrande RR 2019-265).

[1] Direktiv 2008/98/EG om avfall, 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall, 2000/53/EG om uttjänta fordon, 2006/66/EG om batterier 2012/19/EU om avfall av elektrisk och elektronisk utrustning.