Yttrande över förslag till Jordbruksverkets nya föreskrifter om ekologisk produktion

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser nya föreskrifter om ekologisk produktion och upphävande av de tidigare föreskrifterna (SJVFS 2015:29) till följd av att ändrade EU-regler träder ikraft den 1 januari 2022.

 

Odlare måste i det nya reglerna ansöka om individuellt undantag från kravet på att använda ekologiskt utsäde eller utsäde under omställning. För att klara den förväntade stora ansökningsmängden föreslås att ansökningarna ska göras i databasen organicXseeds (oXs).

 

Vid inköp av icke ekologiska djur krävs det individuella undantag för alla icke-ekologiska djur som köps in utom för bin och däggdjur av hotade raser. Enligt förslaget ska sökanden skicka sin ansökan till Jordbruksverket.

 

Djurhållare måste enligt de nya reglerna ansöka om individuellt godkännande för att få avhorna eller avlägsna hornanlag på kalvar. Enligt förslaget ska djurhållare få lämna en ansökan vid ett tillfälle. Beslutet tillåter sedan avhorning av och avlägsnande av hornanlag på kalvar på det aktuella företaget från och med beslutstillfället och i tre år framåt. En ny ansökan måste sedan ske om behovet kvarstår.

 

Enligt de nya reglerna ska alla företag som ska börja med ekologisk produktion eller handla med ekologiska produkter anmäla sig till den behöriga myndigheter innan omställningen eller handel med ekologiska produkter påbörjas. Idag anmäler företagen sig endast till kontrollorganen. I föreskrifterna regleras på vilket sätt anmälan ska göras och vilka uppgifter företagen ska lämna.

 

Medlemsstaten ska även föra ett samlat register över alla företag som är anslutna till kontroll och publicera det tillsammans med företagens certifikat. Syftet är att säkerställa insynen i certifieringssystemet.

 

Det nuvarande regelverket ställer krav på att medlemsstaterna ska ha en databas över utbudet av ekologiskt växtförökningsmaterial. Med de nya EU-reglerna utökas kraven till att även gälla ekologiska avelsdjur och ekologiska yngel till vattenbruk. Syftet är att det ska bli enklare för företagen att få tag på ekologiska avelsdjur.

Regler om i vilka fall där parallellproduktion tillåts har av EU tagits bort, varför de stryks ur föreskrifterna.

De nya EU-reglerna tillåter att små företag inom ett visst geografiskt område går samman och gör en gemensam anmälan om certifiering för de företag som ingår i gruppen. Det ställs bland annat krav på att gruppen ska inrätta system för intern kontroll för att kontrollera att alla i gruppen följer reglerna. De ska också inrätta ett gemensamt saluföringssystem för de produkter som produceras. Förslaget till nya föreskrifter ändras så att aktörsgrupper ska kunna anmäla sig till certifiering.

Ekologiska odlare får med de nya EU-reglerna möjlighet att använda växtförökningsmaterial som har en större genetisk fenotypisk variation, så kallat ekologiskt heterogent växtförökningsmaterial. Syfte är att sådant material ska leda till en minskad spridning av skadegörare, förbättrad motståndskraft mot skadegörare eller klimatförändringar och en ökad biologisk mångfald. Reglerna innebär ett undantag från de regler som gäller för saluföring av utsäde och växtförökningsmaterial i EU. Bland annat ska materialet registreras i en lista utan särskild prövning. Utsädet ska dock uppfylla normala krav för bland annat grobarhet, ogräsförekomst och sundhet. Jordbruksverkets föreskrifter behöver reglera att företag som saluför ekologiskt heterogent material ska göra en anmälan till verket. Mer detaljerade regler kommer att följa genom Kommissionens genomförandeförordning som ännu inte har beslutats.

I övrigt innehåller föreskriftsförslaget regler om vad en ansökan ska innehålla för uppgifter, till vem den ska skickas och i vissa fall på vilket sätt den ska göras.

I vissa fall förtydligas EU-reglerna genom nationella tekniska regler. Föreskriftsförslaget avser även vissa krav som kontrollorganen ska uppfylla, bland annat ansökan om att kontrolluppgifter ska delegeras, avgifter för kontroll och statistikinlämning. Krav ställs också på att kontrollorganen ska lämna aktuella uppgifter till Jordbruksverket om aktörerna i registret över ekologiska aktörer, bland annat om aktörernas certifikat. Kontrollorganen ska, enligt förslaget, även kunna ansöka om att få uppgiften delegerad.