Yttrande över förslag till nya föreskrifter om dricksvatten

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om dricksvatten (0000:00).

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 av den 16 december 2020 om kvaliteten på dricksvatten (härefter nya dricksvattendirektivet) har som mål att skydda människors hälsa från de skadliga effekterna av alla slags föroreningar av dricksvatten genom att säkerställa att det är hälsosamt och rent samt att förbättra tillgången till dricksvatten. Direktivet fastställer de minimikrav som medlemsstaterna måste vidta, och medlemsstaterna ska senast den 12 januari 2023 anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa det nya dricksvattendirektivet.

Med anledning av det nya dricksvattendirektivet föreslås i remissen att nu gällande föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten upphävs och att nya föreskrifter om dricksvatten beslutas. Genom de nya föreskrifterna ska, utöver det nya dricksvattendirektivet, även rådets direktiv 2013/51/Euratom av den 22 oktober 2013 om fastställande av krav avseende skydd av allmänhetens hälsa mot radioaktiva ämnen i dricksvatten införlivas i nationell rätt. Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Den största förändringen i och med det nya dricksvattendirektivet är införandet av en riskbaserad metod för dricksvattensäkerhet. Den riskbaserade metoden består av tre komponenter; tillrinningsområdena för uttagspunkter för dricksvatten, försörjningssystemet och fastighetsinstallationer. Syftet med den riskbaserade metoden är bland annat att bättre kunna förebygga risker och se till att åtgärder i första hand vidtas vid utsläppskällan. De föreslagna föreskrifterna ska endast reglera en del av den riskbaserade metoden, nämligen försörjningssystemet.

Enligt det nya dricksvattendirektivet ska uppgifter om vissa övervakningsresultat och information om dricksvattenrelaterade incidenter rapporteras till EU-kommissionen. 2020 års dricksvattenutredning (N 2020:05) har i betänkandet ”En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet”, SOU 2021:81[1], föreslagit att det ska åligga förslagsställaren att sköta rapporteringen till EU-kommissionen. Det innebär i sin tur att producenter och tillhandahållare av dricksvatten kommer åläggas att rapportera in relevanta uppgifter till förslagsställaren för vidare rapportering till EU-kommissionen.

De nya dricksvattenföreskrifterna gäller den som i genomsnitt producerar eller tillhandahåller minst 10 m³ dricksvatten per dygn eller försörjer minst 50 personer med dricksvatten. Anläggningar som understiger storleksgränsen, dvs. små dricksvattenanläggningar för privat bruk, kommer även fortsättningsvis att undantas från regleringen. Anläggningar som producerar eller tillhandahåller mindre än 10 m³ dricksvatten per dygn eller som försörjer färre än 50 personer med dricksvatten som en del av en offentlig eller kommersiell verksamhet (härefter OKV) omfattas dock av föreskrifterna, men med vissa undantag.

[1] Regelrådet yttrade sig över betänkandet den 23 februari 2022 (RR 2021-352). Konsekvensutredningen bedömdes inte uppfylla kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag

Taggar:

dricksvatten