Yttrande över förslag till nya föreskrifter om skyldighet för vissa finansiella företag att lämna uppgifter till den officiella statistiken

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Finansinspektionens promemoria innehåller förslag om att upphäva nu gällande föreskrifter om skyldigheter för vissa finansiella företag att lämna uppgifter till balansstatistik (FinBAST-föreskrifterna) och ersätta dessa med nya föreskrifter där tillämpningsområdet utvidgas till att även omfatta risk- och utvecklingskapitalbolag. SCB ges ett uttryckligt författningsstöd att hämta in uppgifterna, vilket myndigheten efterfrågat.

Konsekvensutredningen redogör på ett tillräckligt tydligt vis för hur förslaget påverkar de företag som berörs och Regelrådet gör därför bedömningen att konsekvensutredningen håller en godtagbar kvalitet i samtliga delaspekter.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag