Yttrande över förslag till ytterligare förlängning av det förstärkta stödet vid korttidsarbete

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Det föreslås att den tillfälliga lagen (2021:54) om stöd vid korttidsarbete förlängs med ytterligare tre månader till och med den 30 september 2021. Staten föreslås under perioden den 1 juli–30 september 2021 ta en lika stor andel av kostnaden som tidigare, d.v.s. 75 procent, och även förhållandet mellan arbetsgivarens och arbetstagarens andel av kostnaden föreslås vara densamma som enligt gällande regler. Preliminärt stöd ska under perioden 1 juli–30 september 2021 därmed bestämmas genom att underlaget multipliceras med 98,6 procent. Löneminskningen ska under samma period uppgå till 4, 6, 7,5 respektive 12 procent om arbetstidsminskningen är 20, 40, 60 och 80 procent. En arbetsgivare som har fått ett godkännande för perioden december 2020–juni 2021 föreslås få godkännandet förlängt för perioden juli–september 2021 om arbetsgivaren begär det och de ekonomiska svårigheterna förväntas kvarstå. Detta innebär att den arbetsgivare som haft stöd under någon av månaderna december 2020–juni 2021 och som avser att söka preliminärt stöd för juli–september 2021 t.ex. inte behöver ge in underlag för att visa orsakerna till de ekonomiska svårigheterna. Arbetsgivaren behöver inte heller lämna in ett nytt yttrande från revisor enligt 13 § lagen om stöd vid korttidsarbete i vissa fall. En begäran om förlängning bör göras före utgången av juli 2021. Arbetsgivaren måste fortsatt lämna in de avtal som träffats om korttidsarbete för aktuella månader i samband med ansökan om preliminärt stöd. För stödmånader som infaller under perioden 1 juli–30 september 2021 ska jämförelsemånaden vara april 2021. Med hänsyn till att rätten till preliminärt stöd under juli–september föreslås utgå från en ny jämförelsemånad behöver arbetsgivaren kunna tillhandahålla de underlag som det medför. För arbetsgivare som inte har ansökt om stöd tidigare och därför inte tidigare har blivit godkända för stöd måste dock utbetalningar av stöd avseende stödmånaderna juli-september föregås av ordinarie prövning. För stödmånader under perioden 1 juli–30 september 2021 ska arbetsgivaren ge in en ansökan om preliminärt stöd och göra en avstämning senast vid utgången av november 2021. Förslaget innebär ändringar i 1, 3, 10 ,11, 15 och 16 §§ samt att en ny paragraf, 4 a §, införs. Förslaget föreslås träda i kraft den 29 juni 2021.

Taggar:

korttidsarbete