Yttrande över Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under juni-augusti 2021

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Den remitterade promemorian innehåller förslag till ändring i lagen (2021:55) om särskild beräkning av

arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för personer som fyllt 18 men inte 23 år[1]. Förslaget går ut på att på ersättning som utges till en anställd i nämnda åldersgrupp ska bara ålderspensionsavgift betalas under perioden 1 juni–31 augusti 2021. Detta gäller endast till den del den avgiftspliktiga ersättningen uppgår till högst 25 000 kronor per kalendermånad.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 och tillämpas på ersättning som utges efter den 31 maj 2021.

[1] Från och med den 1 augusti 2019 finns en nedsättning av det samlade uttaget av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift på ersättning till ungdomar som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år. Nedsättningen omfattar därmed alla som fyller 16 år någon gång under året, upp till alla som fyller 18 år någon gång under året. Nedsättningen innebär att endast ålderspensionsavgiften ska betalas på ersättning upp till 25 000 kronor per kalendermånad (prop. 2018/19:99 Vårändringsbudget för 2019 s. 59–67). Den nu remitterade föreslagna tillfälliga nedsättningen gäller för personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år. Därmed omfattas alla som fyller 19 år någon gång under året, upp till alla som fyller 23 år någon gång under året. För att den tillfälliga nedsättningen inte ska blandas ihop med nedsättningen för dem som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år brukar åldersspannet för den tillfälliga nedsättningen benämnas 19–23-åringar.

Det bakomliggande förslaget

Förslag