Yttrande över Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen (Ds 2020:19)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (MKB-direktivet) och ändringsdirektiv till detta, innehåller krav på att det ska genomföras en systematisk bedömning av miljöpåverkan för projekt som på grund av sin art, storlek eller lokalisering medför en betydande miljöpåverkan. För detta ändamål ska medlemsstaterna föreskriva tillståndsplikt och krav på en bedömning av projektens påverkan innan tillstånd. De typer av projekt som omfattas av direktivet är både sådana som i Sverige tillståndsprövas enligt miljöbalken (1998:808) och sådana som huvudsakligen prövas enligt annan lagstiftning, såsom plan- och bygglagen (2010:900), PBL. I PBL sker granskningen av vilka projekt som ska antas medföra en betydande miljöpåverkan i bygglovsprövningen. Utgångspunkten är att ett MKB-projekt alltid förutsätter detaljplaneläggning om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Förslagen som läggs fram i promemorian innebär ändringar i PBL och plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, varav de huvudsakliga är:

  • Specificering av att detaljplanekravet bl.a. ska omfatta industriområden (som även ersätter det tidigare industriändamål), köpcentra, parkeringsanläggningar, skidbackar, skidliftar eller linbanor (som ersätter det tidigare skidbackar med liftar och kabinbanor), hamnar för fritidsbåtar (som ersätter det tidigare småbåtshamnar), hotellkomplex eller fritidsbyar, campingplatser (som ersätter det tidigare permanenta campingar), nöjesparker och djurparker.
  • Ett generellt undantag, med ett flertal specificerade undantag, från kravet på detaljplan för MKB-projekt om den sammanlagda ytan understiger 5 000 kvadratmeter och den tas – eller tidigare tagits – i anspråk som tomt, ett område för en annan anläggning än en byggnad eller mark för gemensam användning
  • Kompletterande uppgifter som en ansökan om bygglov eller förhandsbesked ska innehålla enligt MKB-direktivets bilaga II.A. Det rör uppgifter som anges i miljöbedömningsförordningen. MBF, som samrådsunderlag,
  • Hänvisningar till miljöbedömningsförordningens kriterier för bedömning av behov av detaljplaneläggning
  • Förtydliganden om hänsyn till resultat av andra miljöbedömningar vid ansökan och bedömning
  • Förtydligande i lagstiftning, till skillnad från idag endast i domstolspraxis, om miljöorganisationers överklaganderätt av bygglov och förhandsbesked
  • Flera krav relaterade till myndigheternas bedömningar, motiveringar, underrättelser, samråd och offentliggöranden.