Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändrade regler om fångstbegränsningar per tvåveckorsperiod för makrill på kustkvoten

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller Havs- och vattenmyndighetens (HaV) förslag till ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område. Förslaget innebär att fångstbegränsningar per tvåveckorsperiod för makrill inte ska gälla i Skagerrak och Kattegatt var för sig utan gemensamt. Fiskekvoten föreslås begränsas till 2 500 kg makrill för båda områdena gemensamt under en tvåveckorsperiod i stället för nuvarande 2 500 kg för respektive område under samma period. Förslaget avser fiskelicensinnehavare som inte omfattas av krav på särskilt tillstånd för pelagiskt fiske.