Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

EU och Norge har träffat en överenskommelse om ett utkastförbud och gemensam utformning av vissa redskap i Skagerrak, som innebär ökad selektion jämfört med de redskap som används i dag. I avvaktan på kommande EU-förordning om utkastförbud och redskapsbestämmelser har Sverige och Danmark beslutat om att införa regler om mer selektiva redskap i Skagerrak. Havs- och vattenmyndigheten föreslår därför ändringar i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.

Ändringarna kommer medföra kostnader för berörda fiskare för att bygga om redskap såsom fisketrål, räktrål, kräfttrål och mixtrål. För de 150 fartyg som berörs finns det möjlighet att ansöka om stöd från Europeiska fiskerifonden. Ansökan om stöd görs till Jordbruksverket enligt Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2012:17) om ekonomiskt stöd till vattenbruket och fiskerinäringen.