Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fisket i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Havs- och vattenmyndighetens remiss innehåller förslag till ändrade regler avseende trålfiske efter nordhavsräka innanför trålgränsen norr om latitud 58 31,50 N. Ett tillståndskrav föreslås för sådant trålfiske norr om angivna latitud vilket innebär att fiskelicenshavaren eller behörig företrädare för denna måste ansöka till Havs- och vattenmyndigheten. Kravet gäller även för den som för befäl ombord vid bedrivande av trålfisket. För att kunna beviljas tillstånd måste den som ansöker kunna visa upp ett intyg om deltagande vid Havs- och vattenmyndighetens introduktionsutbildning om naturvärdena i Koster- och Väderöområdet. Erhållet tillstånd gäller som längst i ett år vilket innebär att ansökan måste göras årligen. Vidare föreslås det i remissen att fartyg som bedriver trålfiske i området måste ha en fungerande AIS ombord som är påslagen under hela fiskeresan. Slutligen föreslås det att trålning förbjuds i fem nya specifika områden norr om latitud 58 31,50 N. Bakgrunden till att Havs- och vattenmyndigheten föreslår dessa skärpningar av bestämmelserna anges i remissen vara att överträdelser skett i områden där trålfiske är förbjudet. Detta har lett till skador på unika naturvärden och för att förhindra framtida skador höjs kontrollen av trålfisket i området.