Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändring av föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen föreslås ändringar i Havs- och vattenmyndighetens (HaV) föreskrifter av anpassningar inför år 2018 av regelverket om fördelning av fiskemöjligheter inom demersalt fiske (bottennära fiske). Dessa regleras av föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet. Förslaget är uppdelat i sju områden som bland annat avser införande av en regional tilldelning av fiskemöjligheter av torsk i Östersjön, begränsning av skrovbyten och byte av tillståndshavare, kriterier för nyetablering för fiske som kräver särskilt tillstånd och demersala fiskemöjligheter, en minsta nivå för tilldelning av en kvot samt infiskningskrav i norsk ekonomisk zon.