Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen avser förslag till ändringar i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område gällande;

1. Registrering av all fångst ombord och utkast per art och fiskeansträngning i fiskeloggboken

2. Registrering av fångst ombord under och över minsta referensstorlek för bevarande(MRB)

3. Registreringskrav i kustfiskejournalen.

Dessa förslag förtydligas vidare i konsekvensutredningen där det anges att de har följande innebörd.

1. Registrering av fångst ombord över/under minsta referensstorlek för bevarande (förkortas MRB) från 0 kg i fiskeloggboken.

2. Anpassning av förhandsanmälan för fartyg under 12 meter

3. Anpassning av vägningsjournalen

4. Manuell föranmälan om omlastning i hamn eller på plats nära land

5. Registrering av fångst ombord under/över MRB i pelagisk vägningsjournal

6. Registrering av fångster under/över MRB i omlastningsdeklaration

Förslagen föreslås träda ikraft den 1 april 2016.

Som bakgrund anges att landningsskyldigheten införs genom den så kallade grundförordningen stegvis inom EU från den 1 januari 2015 till 2019 då fångster av alla kvoterade arter ska landas oavsett storlek. För att möjliggöra genomförande av landningsskyligheten har kontroll- och tekniska regler anpassats genom samlingsförordningen Omnibus samt i den reviderade genomförandeförordningen till kontrollförordningen. De tidigare minsta landningsstorlekarna, även kallat minimimått, har nu ersatts av minsta referensstorlek för bevarande (förkortas MRB). I de flesta fall behålls de tidigare måtten för minsta landningsstorlek, men benämningen ändras. Fångster som är mindre än den så kallade minsta referensstorleken för bevarande får inte användas som livsmedel direkt, utan bara till andra ändamål och indirekt till livsmedel.