Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i rubricerad föreskrift. Det föreslås att fiske efter ål inte får bedrivas under perioden från och med den 1 november 2019 till och med den 31 januari 2020.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 11 juni 2019.

Taggar:

fiske efter ål