Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändring i föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område

I remissen föreslås ändring i föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område. Dels föreslås att antalet tillfällen då tillfällig omfördelning av fiskeansträngning ska kunna ske mellan två fiskefartyg ska öka från två till fyra gånger under en förvaltningsperiod. Det innebär att yrkesfiskarna som har efforttillstånd får större möjlighet och flexibilitet i planerandet av hur deras fiske ska bedrivas under förvaltningsperioden 1 februari – 31 januari. Därutöver föreslås att bifångst av sill i fiske efter skarpsill med trål med 16,00 – 31,99 millimetersmaska i Skagerrak och Kattegatt ska avräknas de särskilda bifångstkvoterna för sill i sådant fiske och inte den individuella fiskerättigheten. Det ger möjligheter att helt utnyttja huvudkvoten för sill.