Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändring i föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Kattegatt, Skagerrak och Östersjön, liksom i (HVMFS 2020:21) om svenskt trålfiske i Nordsjön

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget innehåller ändring i rubricerade föreskrifter.

I 3 kap. 12 f § föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Kattegatt, Skagerrak och Östersjön föreslås ett tillägg innebärande att på djup större än 140 m i svensk exklusiv ekonomisk zon enligt gällande sjökort, och på djup större än 100 m enligt gällande sjökort i dansk exklusiv ekonomisk zon, är det tillåtet att använda en bottentrål med en maskstorlek om minst 120 mm. På djup grundare än 140 m enligt gällande sjökort är det tillåtet att använda en snurrevad med en maskstorlek om minst 120 mm.

I 3 § föreskrifter (HVFMS 2020:21) om svenskt trålfiske i Nordsjön föreslås ett förtydligande av koordinater angående definitionen Västerhavet, samt beträffande de verktyg som är godkända att användas att på djup större än 100 m enligt gällande sjökort, får även en bottentrål med en maskstorlek om minst 120 mm användas. På djup grundare än 140 m enligt gällande sjökort får en snurrevad med en maskstorlek om minst 120 mm användas.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2021.