Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till föreskrifter (2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område

Sedan den 1 januari 2010 krävs det fångstintyg vid import av vildfångad fisk och fiskprodukter till Sverige och övriga EU-länder. Syftet med fångsintyget är att säkerställa att fiskeriprodukter som importeras till EU från tredje land inte kommer från olagligt, orapporterat eller oreglerat fiske. Importören ska skicka fångstintyget till de behöriga myndigheterna i destinationslandet senast tre arbetsdagar före beräknad införsel i gemenskapen. Vid bristande dokumentation ska import vägras. Marknadsåtgärderna framgår av rådets förordning (EG) nr 1005/2008 och kommissionens förordning (EG) nr 1010/2009.

Enligt nuvarande rutiner ska fångstintyg med tillhörande bilagor skickas som e-post till en särskild e-postadress vid Havs- och vattenmyndigheten. Genom förslaget ska fångstintygen i stället registreras elektroniskt av importörer och tullombud i en databas via Havs- och vattenmyndighetens hemsida. Syftet med förslaget är att ge möjlighet till direkt behandling av de inrapporterade uppgifterna.