Yttrande över Ingripande mot utländska kreditinstitut m.m. (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen ingår förslag till ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, i aktiebolagslagen (2005:551), lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (2010:751) om betaltjänster, lagen (2011:755) om elektroniska pengar, lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter, lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän.

I sak anges förslaget innebära att Finansinspektionen ska kunna ingripa mot utländska kreditinstitut och kreditförmedlare som hör hemma inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som driver verksamhet från filial i Sverige vid överträdelser av det aktuella regelverket. Vidare anges att förslaget innebär att kravet på att utreda om en kund har en verklig huvudman inte ska gälla om kunden är ett dotterföretag till ett aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES eller på en motsvarande marknad utanför EES och att sådana dotterföretag inte heller ska anmäla sin egen verkliga huvudman för registrering till Bolagsverket. Förslaget anges också innebära att kravet på att utse en verklig huvudman inte ska gälla om kunden är en stat, ett landsting, en kommun eller motsvarande och den risk som kan förknippas med kunden är låg. Slutligen anges förslaget innebära att det i lag förtydligas att förenklade åtgärder för kundkännedom för gemensamma konton bara ska vidtas i förhållande till kundens verkliga huvudman.

Taggar:

penningtvätt