Yttrande över Jordbruksdepartementets promemoria Ny lag om ekologisk produktion (Ds 2009:27)

Promemorian innehåller förslag till en ny lag om ekologisk produktion samt förslag till en lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Huvudsyftet med förslaget är att anpassa det svenska regelverket till gemenskapsrätten.