Yttrande över Jordbruksverkets förslag om utrustning för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Jordbruksverket har av regeringen bemyndigats att meddela de föreskrifter som anses behöva för att uppfylla kraven i artikel 8 i Europaparlamentets och Rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel (hållbarhetsdirektivet). Det anges att enligt artikel 8 i hållbarhetsdirektivet ska bland annat att alla sprutor godkännas utifrån teknisk status. Vidare anges att hållbarhetsdirektivet också kräver att det finns organ som säkerställer att kontrollerna blir gjorda och att brukarna själva regelbundet gör en översyn av sin utrustning. Det anges att syftet med förslaget har varit att genomföra direktivetkorrekt, införa ett system för godkännande av spridningsutrustning som är smidigt för både företagenoch myndigheterna samt att inte införa nationella krav som går utöver vad direktivet kräver.