Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändring av föreskrifter (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur m.m.

Remissen innehåller förslag till ändring i Jordbruksverkets föreskrifter om märkning och registrering av nötkreatur (SJVFS 2007:12), om märkning och registrering av svin (SJVFS 2007:13) samt om märkning och registrering av får och getter (SJVFS 2007:14). Förslagen innebär bl.a. en möjlighet att beställa utrustning för märkning av nötkreatur, svin, får och getter via Jordbruksverkets Internettjänster till en lägre avgift. I den upprättade konsekvensutredningen anförs att de administrativa kostnadsmässiga konsekvenserna av förslagen kommer att vara av gynnsamt slag för de företag som sysslar med djurhållning. Regelrådet ansluter sig till denna uppfattning och kan mot denna bakgrund tillstyrka förslaget.