Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2009:85) om operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvårds samt föreskrifter (SJVFS 2009:84) om läkemedel och läkemedelsanvändning

I remissen föreslås nytryck samt ändring av föreskrifter om operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård samt föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning. Syftet med förslaget är att rätta till brister som identifierats samt att göra föreskrifterna mer lättlästa och lättöverskådliga.

Genom förslaget införs en skyldighet för pälsdjursuppfödare att dokumentera uppgifter vid medicinsk behandling, uppgift om antalet djur som dör samt anledning till dödsfallet. Detta i enlighet med animaliedirektivet (98/58/EG) som sedan tidigare varit implementerat för livsmedelsproducerande djur vilket nu kompletteras med samma krav för pälsdjur. Vidare föreslås upphävande av skyldighet för veterinär att skriva instruktioner för viss djurhälsopersonal vid tillhandahållande av läkemedel. Därutöver föreslås flera nya skyldigheter som exempelvis att fortlöpande kontrollera att delegerade uppgifter utförs på rätt sätt och kravet på att skriva intyg på begäran av en djurhållare utvidgas till att omfatta all djurhälsopersonal i stället för enbart veterinär. Vidare införs krav på mikrobiologisk undersökning för att styrka infektionsagens vid viss antibiotikabehandling. Det föreslås även att möjligheter införs att under en tidsbegränsad period tillåta djurvårdare ge intravenösa injektioner och att tillåta icke godkända hovslagare att verka och sko sederade hästar även efter den 31 december 2014. Därutöver föreslås att husdjurstekniker får ge smärtlindring i anslutning till avhorning av kalvar.