Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2015:29) om ekologisk produktion och om kontroll av ekologisk produktion

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser en ändring i föreskrifter (SJVFS 2015:29) om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion så att regler läggs till om uppfödning av ekologiska unghöns.

Förslaget avser krav på separata företag för den ekologiska uppfödningen av unghöns, eftersom ekologisk produktion och konventionell produktion med samma djurart inte får förekomma i samma företag (enligt artikel 11 i rådets förordning (EG) 834/2007).

Uppfödarna av unghöns behöver ha en fullständig ekologisk certifiering som innebär att kontrollorganen har rätt att även kontrollera företagarens konventionella företag  (artikel 28 rådets förordning (EG) 834/2007).

Uppfödarna av unghöns ska därutöver ha tillgång till mark som brukas ekologiskt, antingen egen mark eller genom samarbetsavtal, eftersom artikel 16 i kommissionens förordning 889/2008 innehåller ett förbud mot animalieproduktion som saknar anknytning till marken.

Därutöver krävs att gödseln från de ekologiska unghönsen ska spridas på ekologisk mark. En viss del av fodret ska också komma från den egna gården, eller från gårdar eller aktörer som uppfödarna av unghöns samarbetar med (kommissionens förordning 889/2008)