Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2021:47) om ekologisk produktion

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2021:47) om ekologisk produktion. Föreskrifterna har gällt sedan den 1 januari 2022 och är en komplettering till Europaparlamentet och rådets förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter.[1]

Det föreslås bland annat följande nya och ändrade regler:

  • Krav på användning av ekologiskt vegetativt förökningsmaterial för att producera ekologiska produkter.
  • Hur aktörer som producerar växtförökningsmaterial för saluföring ska ansöka om att få undantag för att för att få använda icke-ekologiskt växtförökningsmaterial i produktionen.
  • Regler om att det på utsäde av heterogent material (OHM) inte får förekomma stinksot eller dvärgstinksot, att odlingen ska vara fri från flyghavre och att utsädet ska vara fritt från bland annat flyghavre.
  • Vilka certifieringssystem som bedöms uppfylla kraven för att certifiera hållbart fiske.
  • Förtydliganden och rättningar.

Vissa ändringar räknas som tekniska regler vilket innebär att föreskrifterna behöver anmälas till kommissionen minst tre månader innan beslut av föreskrifterna.

Förslaget ska träda i kraft den 1 januari 2023.

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 837/2007,

Det bakomliggande förslaget

Förslag