Yttrande över Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 införs det nya landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020. Den nya programperioden innebär att nya föreskifter behöver meddelas om hur ansökan om företagsstöd och projektstöd ser ut. Stöden kan sökas av privatpersoner, företag, myndigheter kommuner, föreningar och forskningsinstitut m.fl. vars verksamhet är kopplad till landsbyggden. Med företagsstöd avses stöd till investeringar inom jordbruk för ny-, om- och tillbyggnad av stall, med utökning av antalet djur inom mjölk-, nötkött-, gris-, får-, get-, ägg-, slaktkyckling-, eller övrig fjäderfäproduktion. Med projektstöd avses stöd till bredband och förberedande stöd för lokalt ledd utveckling.

Jordbruksverkets bemyndigande så som det är givet av den nämnda förordningen omfattar inte att reglera stödspecifika regler, regler för överlåtelse av beslut om stöd och regler för utbetalning av stöd. Först när Jordbruksverket tillförts bemyndiganden för dessa regler i den svenska landsbygdsförordningen kommer sådana föreskrifter att meddelas. Den nu föreslagna föreskriften möjliggör endast mottagandet av ansökningar, dock inte handläggning eller beslut av ansökningar. Till stor del liknar ansökningarna till stöden dem i den förra programperioden som varade mellan år 2007-2013. En nyhet är dock att Jordbruksverket introducerar möjligheten att använda sig av e-ansökan.

Taggar:

projektstöd