Yttrande över Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om integrerat växtskydd

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om integrerat växtskydd.

De föreslagna föreskrifterna har sin grund i direktivet 2009/128/EG om hållbar användning av växtskyddsmedel. I detta direktiv ställs krav på medlemsländerna att genomföra de allmänna principerna för integrerat växtskydd så att alla som yrkesmässigt använder växtskyddsmedel tillämpar principerna senast den 1 januari 2014. I förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel ges Jordbruksverket bemyndigande att föreskriva om de allmänna principerna för integrerat växtskydd i enlighet med bilaga III till direktivet.

Jordbruksverket föreslår att principerna om integrerat växtskydd genomförs i föreskrifter som kompletteras med kurser, rådgivning och information. Förslaget till föreskrifter innebär att alla yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel ska tillämpa integrerat växtskydd. De allmänna principerna i bilaga III till EU-direktivet sammanfattas i fyra punkter. För det första ska förebyggande metoder alltid användas och flera exempel på vad det kan vara räknas upp i den föreslagna föreskriften. Vidare anges i föreskriften att övervakning av växtskyddsläget alltid ska göras och all bekämpning ska utgå från någon form av övervakning. Det anges också att användningen av växtskyddsmedel ska anpassas efter behov och att effekten av bekämpningen ska utvärderas.

Taggar:

växtskydd