Yttrande över Jordbruksverkets förslag till föreskrifter (SJVFS 2013:41) om operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom hälso- och sjukvård samt föreskrifter (SJVFS 2013:42) om läkemedel och läkemedelsanvändning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Det finns två föreskrifter som reglerar villkorad läkemedelsanvändning. Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2013:41) om operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård reglerar djurhållarens del i den villkorade läkemedelsanvändningen. Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2013:42) reglerar veterinärens förskrivning och tillhandahållande av läkemedel. I remissen föreslås ändring i båda föreskrifterna.

I remissen föreslås att möjligheten till villkorad läkemedelsanvändning utökas till att även omfatta mjölkproducerande nötkreatur. Det innebär att djurhållare med mjölkproducerande besättningar som uppfyller vissa villkor och som önskar samt efter en överenskommelse med besättningsveterinär får möjlighet till villkorad läkemedelsanvändning. Djurhållare med villkorad läkemedelsanvändning behöver inte längre anpassa sin verksamhet till veterinärens körschema vid vissa akutfall. Dessa djurhållare får tillgång till instruktioner och behandling och hantering av sjuka djur samt får tillgång till ett bollplank för djurhälso- och djursjukvård. Begränsningar föreslås för vilka läkemedel som får villkoras samt utifrån vilka symtombilder som djurhållaren får behandla. Möjligheten till villkorad läkemedelsanvändning förutsätter bland annat utbildning av både besättningsveterinärer och de personer som ska behandla djuren hos djurhållaren samt regelbundna besök av besättningsveterinär för rådgivning och kontroll.

I samband med ändringar avseende villkorad läkemedelsanvändning föreslås också andra ändringar i föreskrifterna. Bland annat föreslås att personer som har utbildning för att utföra försök på djur får utföra injektioner även utanför djurförsöket. Godkända legitimerade tandläkare föreslås få utföra sina behandlingar utan att en veterinär först måste ordinera den. Vidare föreslås att den som yrkesmässigt arbetar med att vaccinera fjäderfä eller fisk får utföra sådana vaccinationer efter att med godkänt resultat ha genomgått en kurs, trots att de inte har legitimation som veterinär eller djursjukskötare.