Yttrande över Jordbruksverkets remiss av föreskrifter om integrerat växtskydd

Remissen innehåller ett förslag till ny föreskrift om integrerat växtskydd. Bakgrunden till föreskriften är EU-direktivet 2009/128/EG om hållbar användning av växtskyddsmedel och enligt det ska alla som yrkesmässigt använder växtskyddsmedel i unionen tillämpa principerna i direktivet senast 1 januari 2014.

I en bilaga till direktivet anges de åtta principer om integrerat växtskydd som användarna av växtskyddsmedel ska följa. Dessa principer har förslagsställaren sammanfattat i fyra paragrafer:

–          I förslaget till 2 kap. 3 § anges att i första hand förebyggande metoder ska användas för att hålla tillbaka skadegörare, ogräs och övrigt som kan motivera en växtskyddsåtgärd.

–          I förslaget till 2 kap. 4 § anges att skadliga organismer ska övervakas med hjälp av lämpliga metoder och verktyg där sådana finns att tillgå, och att valet av växtskyddsåtgärd ska så långt som möjligt baseras på resultaten av övervakningen.

–          I förslaget till 2 kap. 5 § anges att användningen av kemiska växtskyddsmedel och andra insatser ska begränsas till vad som är nödvändigt och ske med lämpliga metoder både på lång och kort sikt.

–          I förslaget till 2 kap. 6 § anges att nyttan av de växtskyddsåtgärder som har använts ska undersökas i möjligaste mån.

Utöver dessa fyra paragrafer föreslås också en skyldighet i 3 kap. 1 § att den som sprider växtskyddsmedel ska anteckna varje sådan åtgärd och ange vilka skyddsavstånd som har hållits och vilka försiktighetsåtgärder som vidtagits. Till nämnda paragrafer föreslås allmänna råd vilka är framtagna i syfte att ge förtydliganden och exempel på hur de allmänt hållna bestämmelserna kan följas.

Taggar:

växtskydd