Yttrande över Jordbruksverkets remiss om förslag till föreskrifter om utbildning för behörighet att använda växtskyddsmedel

Remissen innehåller förslag till ändringar i Jordbruksverkets föreskrifter om utbildning för behörighet att använda växtskyddsmedel (SJVFS 2007:76). Förslagens ursprung är direktiv 2009/128/EG om hållbar användning av växtskyddsmedel i vilket det ställs krav på att medlemsstaterna inför lämpliga utbildningar för användare av växtskyddsmedel.

Förslaget innebär att en kurs för användning av växtskyddsmedel i växthus införs, till vilken en egen behörighet kommer att kopplas. Utbildningen blir obligatorisk för de som yrkesmässigt använder växtskyddsmedel i och omkring växthus. Anledningen till denna förändring är att Jordbruksverket i en utredning funnit att de kurser som ges idag, Sverige har sedan många år tillbaka krav på utbildning för användande av växtskyddsmedel, till viss del är för generella. Det leder t.ex. till att en person som arbetar med växtskyddsmedel i växthus ändå måste genomgå utbildningen som riktar sig till alla användare. En egen utbildning för användning av växtskyddsmedel i och omkring växthus gör, enligt en utredning Jordbruksverket gjort, utbilningen bättre och mer anpassad till deltagarna.

Växtskyddsmedel är indelade i tre klasser där tillstånd och utbildning krävs för att en person yrkesmässigt ska få använda växtskyddsmedel i klasserna 1L och 2L. Sedan flera år är det ingen skillnad på utbildningarna som ger behörighet för de två olika klasserna. Alla utbildningar, utom kursen för behandling av enskilda plantor i skogsplantering, ger enligt remissen möjlighet att söka behörighet i klass 1L. Den möjlighet att enbart erhålla behörighet för klass 2L som existerat tidigare föreslås i remissen tas bort och möjligheten att uppgradera klass 2L-behörighet till en klass 1L-behörighet införs. För att uppgradera behörigheten ska ett praktiskt moment på en grundkurs genomföras.

Enligt remissen kommer vissa grupper som idag bara behöver inneha ett tillstånd att behöva dubbla tillstånd.  Därför föreslås det att den som vill eller behöver ha flera tillstånd, efter grundutbildning för ett användningsområde, kan komplettera sin utbildning med inriktningsdagar för fler användningsområden. Det krävs då endast en extra utbildningsdag, istället för en grundutbildning på fyra dagar.