Yttrande över Jordbruksverkets tilläggsremiss för förslag till ändring av föreskrifter (SJVFS 2022:28) om miljöersättningar, djurvälfärdsersättningar och kompensationsstöd samt till ändring av (SJVFS 2022:29) om direktstöd och grundvillkor

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammanfattning

Sammanfattningsvis konstaterar Regelrådet att redovisningen av vilka överväganden som ligger till grund för bedömningen att det inte blir effekter av betydelse för företag inte är tillräckligt tydlig eller utförlig för att Regelrådet med säkerhet kan utesluta effekter av betydelse för företag. Om det är så att Jordbruksverket bedömer att ändringen i definitionen av trädjordbruk inte har någon påverkan på företagen så hade detta behövt framgå tydligare i konsekvensutredningen.

Regelrådet konstaterar vidare att anledningen till att dessa justeringar sker är för att definitionen av trädjordbruk i den strategiska planen lyder annorlunda än den definition som tidigare har remitterats av Jordbruksverket. Regelrådet har även förståelse för att tiden till förfogande för myndigheten att hantera detta har varit knapp. Trots detta finner Regelrådet att konsekvensutredningarna är bristfälliga, framför allt då bakgrunden till och syftet med justeringarna är så pass oklar och då det inte kan uteslutas att förslagen kommer att påverka företagen.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag