Yttrande över Justitiedepartementets promemoria Höjda gränser för redares m.fl. skadeståndsansvar

I sjölagen (1994:1009) finns bestämmelser om begränsning av bl.a. redares, fartygsägares och bärgares totala skadeståndsansvar i samband med en viss händelse, s.k. globalbegränsning. Bestämmelserna bygger på 1976 års internationella konvention om begränsningar av sjörättsligt skadeståndsansvar i dess lydelse enligt 1996 år ändringsprotokoll (begränsningskonventionen), som Sverige är anslutet till. Bestämmelserna innebär att det skadeståndsansvar som kan uppkomma för redare m.fl. med anledning av driften av ett fartyg begränsas till ett visst belopp. Beloppet varierar med hänsyn till fordringstyp och fartygets storlek.

Den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) har med stöd av begränsningskonventionen beslutat att höja ansvarsgränserna vilket innebär en höjning av särskilda dragningsrätter (SDR) med 51 procent. Ändringarna träder i kraft om inte ett visst antal konventionsstater förklarar sig inte kunna godta dem. I promemorian föreslås att Sverige ska godta IMO:s beslut. För att genomföra beslutet föreslås också en ändring i 9 kap. sjölagen (1994:1009).