Yttrande över Kemikalieinspektionens förslag till ändrade föreskrifter om bekämpningsmedel

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel.

Innebörden i förslaget är att ett nytt undantag från Miljöbalkens godkännandekrav ska införas i föreskrifterna. Undantaget avser myggfällor som på plats (in situ) genererar koldioxid genom förbränning av propan, butan eller en blandning av dessa ämnen.

Förordning (EU) nr 528/2012 anges reglera tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter. Nationell ordning får emellertid tillämpas under en övergångsperiod, för sådana biocidprodukter som innehåller sådana verksamma ämnen som fortfarande utvärderas i granskningsprogrammet som regleras i förordning (EU) nr 1062/2014. Koldioxid utvärderas i granskningsprogrammet och mot denna bakgrund anges att man får tillämpa nationell ordning på biocidprodukter med koldioxid som verksamt ämne. Befintligt regelverk i Sverige innehåller ett nationellt godkännandekrav för vissa produkttyper, inklusive produkttyp 19 som de aktuella myggfällorna tillhör.

Det anges vidare att Kemikalieinspektionen tidigare har meddelat dispens för in situ-generering av de aktuella produkterna men nu föreslås att ett sådant undantag införs i föreskrifterna, eftersom det anges vara mer effektivt och förutsebart.