Yttrande över Kemikalieinspektionens förslag till ändring i föreskrifter (KIFS 2017:8) om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (2017:8) om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper.

I sak anges förslaget innebära införandet av särskilda gränsvärden för anilin som används i leksaker avsedda för barn under 36 månader eller i andra leksaker som är avsedda att stoppas i munnen. Förbudet att använda allergiframkallande doftämnen i leksaker föreslås utökas med tre ämnen och kravet på att ange allergiframkallande doftämnen på leksaker föreslås utökas med 61 ämnen.

Föreskrifterna föreslås träder i kraft den 5 juli 2022. Bestämmelserna om särskilda gränsvärden för anilin i tillägg C föreslås träda i kraft den 5 december 2022.

Det bakomliggande förslaget

Förslag