Yttrande över Kemikalieinspektionens förslag till föreskrifter om bekämpningsmedel

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller Kemikalieinspektionens förslag till föreskrifter om bekämpningsmedel. Kemikalieinspektionen har gjort en översyn av nu gällande föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel (av förslagsställaren, och i det följande i detta yttrande, förkortat FBM) och tagit fram ett förslag till en ny författning med bestämmelser om bekämpningsmedel.

Huvudsyftet med förslaget anges vara att föreskrifterna ska bli mer överskådliga och få en enklare och tydligare utformning än de gällande bestämmelserna. Enligt förslaget förlängs perioden (kurssäsongen) för länsstyrelsernas utbildning för distributörer av växtskyddsmedel så att den omfattar hela året. Vidare föreslås att bestämmelserna om information om äldre träskyddsbehandlat virke utmönstras, vilket dock inte bedöms få några konsekvenser av betydelse. I övrigt föreslås endast några mindre ändringar i sak. I fråga om bekämpningsmedel som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur och om ömsesidigt erkännande av utländska utbildningsbevis, har Kemikalieinspektionen inte längre något bemyndigande att meddela föreskrifter. Bestämmelser som motsvarar den nuvarande regleringen i dessa frågor saknas därför i förslaget. Vidare anges att i några fall saknas motsvarigheter till gällande bestämmelser i förslaget därför att det av andra skäl finns anledning till att ändra bedömningen av förutsättningarna för eller behovet av reglering. Det gäller bland annat krav på ackreditering och språk.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.