Yttrande över Kemikalieinspektionens promemoria Förslag till nytt avgiftssystem för prövning och tillsyn av bekämpningsmedel

Promemorian innehåller förslag om ändringar i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Kemikalieinspektionen föreslår införandet av ett nytt avgiftssystem i samband med prövning och tillsyn av bekämpningsmedel. Systemet avses att genom avgifter ge full kostnadstäckning vid prövningen av ärenden ska också göra det möjligt att möta förändringar i efterfrågan vid inspektionen. Förslaget innebär bl.a. en precisering av vilka verksamheter som ska finansieras av bekämpningsmedelsavgifter. Vidare föreslås avgifter för ärendetyper som i dag saknar avgift och för de ärendetyper som antas komma att införas vid tillämpningen av en ny EU-förordning för biocidprodukter. Slutligen föreslås särskilda avgifter för prövning vid Livsmedelsverket och Jordbruksverket.   

 Den föreslagna regleringen berör i huvudsak företag inom bekämpningsmedelbranschen och biocidbranschen.