Yttrande över Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till förordning om upphävande av förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper och förslag till ändring i avfallsförordningen (2020:614). Vidare ingår
förslag till ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) och ändring i förordningen
(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Det ingår också förslag till ändring i
miljötillsynsförordningen (2011:13) och förslag till förordning om ändring av förordningen
(2012:259) om miljösanktionsavgifter. Slutligen ingår förslag till förordning om ändring av förordningen
(2018:1462) om producentansvar för förpackningar.

I sak anges förslaget innebära följande. Det föreslås att producentansvaret för returpapper ska upphävas. Den som har returpapper ska även i fortsättningen sortera ut det från annat avfall. Kommunerna ska från den 1 januari 2022 tillhandahålla ett system med lättillgängliga insamlingsplatser för att samla in utsorterat returpapper. Kommunen ska se till att det returpapper som samlas in hanteras så att materialåtervinning främjas. Målet ska vara att minst 90 viktprocent av det returpapper som produceras ska materialåtervinnas. Det anges att i den remitterade promemorian och i avfallsförordningen (2020:614) avses med returpapper detsamma som tidigare avsetts i returpappersförordningen (2018:1463), det vill säga avfall som utgörs av tidningar och tidningspapper.
I promemorian förslås att med tidningspapper även i fortsättningen ska avses papper som tidningar trycks på. Med tidningar ska avses tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter av papper. Det föreslås även att kommunen ska få meddela föreskrifter om att avfall som är lämpligt att materialåtervinna med returpapper ska sorteras ut från annat avfall och lämnas till insamlingssystemet för returpapper. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Taggar:

returpapper