Yttrande över komplettering av konsekvensutredning till förslag om nya föreskrifter om inköps, försäljnings-, och förmedlingsförteckningar samt anmälan om transaktioner med skjutvapen

Sammantagen bedömning

Det är mycket positivt att förslagsställaren har tagit hänsyn till Regelrådets yttrande och kompletterat sin konsekvensutredning. Beskrivningen av berörda företag utifrån antal och storlek är tillräckligt tydlig. Beskrivningen av påverkan på berörda företagens kostnader och tidsåtgång hade med fördel kunnat vara tydligare. Regelrådet har dock förståelse för att det är svårt att uppskatta kostnaderna eftersom det beror på vilka system berörda företagen använder sig av. Regelrådet bedömer att de ovannämnda bristerna inte påverkar den sammantagna bedömningen.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag