Yttrande över lagrådsremiss om ändring i lagen om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Regelrådet tillstyrker förslagen.

Regelrådet anser att konsekvensutredningen är godtagbar.