Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till ändring i föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller Livsmedelsverkets förslag till ändring i sina föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. Det görs vissa ändringar av kraven på program för kontroll av dricksvatten och specifikationerna för analysmetoder. Utöver detta görs även mindre ändringar av föreskrifterna när det gäller vilka processkemikalier som får användas samt nivån på gränsvärdena i dricksvattnet för kadmium, bly och pH-värde.

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag

Taggar:

dricksvatten