Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om ekologisk produktion i storhushåll

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om ekologisk produktion i storhushåll (LIVSFS 0000:0). I föreskrifterna föreslås tre olika typer av ekologisk märkning. Det föreslås att storhushåll kan peka ut att ett visst livsmedel, som inte har bearbetats eller blandats i storhushållet, eller att en viss ingrediens är ekologisk. Det föreslås vidare att det ska regleras när ett storhushåll kan ange att ett livsmedel som har bearbetats eller blandats i storhushållet är ekologiskt. Det föreslås även en tredje typ av märkning så att storhushållet kan informera att en viss andel av alla råvaror är ekologiska, en så kallad andelsmärkning. Förslaget innehåller vidare regler om hur storhushållet ska dokumentera inköp av råvaror samt regler om kontrollen som ska utföras av de kommunala kontrollmyndigheterna.