Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om snus och tuggtobak, om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien och om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel

Förslagen innebär främst att nya föreskrifter för snus och tuggtobak införs. I dessa föreslås bland annat regler om regler om tillsatser, märkning, hygien och spårbarhet. Syftet med föreskrifterna är att tydliggöra vilka regler som gäller för snus och tuggtobak. Den grundläggande definitionen av livsmedel i förordning (EG) nr 178/2202 omfattar nämligen inte dessa varor. Enligt 3 § andra stycket livsmedelslagen (2006:804) jämställs dock snus och tuggtobak med livsmedel. Den föreslagna ändringen i hygienföreskrifterna innebär att livsmedelsföretagare ska underrätta kontrollmyndigheterna om betydande ändringar i verksamheten och om nedläggning av befintlig anläggning. Ändringarna i kontrollföreskrifterna innebär dels att det tydliggörs att snus och tuggtobak jämställs med livsmedel, dels att reglerna om kontroll preciseras.