Yttrande över Lotteriinspektionens förslag till föreskrifter (2015:3) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Den 1 augusti 2015 trädde ändringar i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) i kraft. På grund av det ser Lotteriinspektionen anledning att ändra i sina föreskrifter till penningtvättslagen. Till stor del består ändringarna av förtydliganden av nu gällande föreskrifter eller paragrafer i penningtvättslagen. Lotteriinspektionens förslag innebär att det tydliggörs att den bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i verksamheten som ska göras innefattar både en kartläggning och en bedömning av riskerna. Det föreslås också att utvärdering och uppdatering av riskbedömningen ska ske årligen eller vid väsentliga förändringar av några angivna faktorer. Nuvarande regler anger att översyn och uppdatering av riskbedömning ska genomföras löpande. Ett nytt krav är att verksamhetsutövaren ska ha rutiner för att upprätta, utvärdera och uppdatera riskbedömningen. Vidare föreslås att verksamhetsutövaren ska ha rutiner för bevarande av handlingar och uppgifter. Det föreslås också nya regler gällande kundkännedom avseende personer i politiskt utsatt ställning. Lotteriinspektionen föreslår att verksamhetsutövaren ska skaffa sig tillförlitliga och tillräckliga uppgifter för att bedöma om besökaren eller besökarens verklige huvudman är en person i politiskt utsatt ställning. Det föreslås vidare förtydliganden vad som ska beaktas vid riskbedömningen om en person är i politiskt utsatt ställning. Slutligen förtydligar Lotteriinspektionen kraven på dokumentation genom att föreslå att uppgifter ska bevaras på ett säkert sätt, innehålla datum för vidtagen åtgärd, vara sökbara och enkla att identifiera, ta fram och sammanställa. Verksamhetsutövaren föreslås bli skyldig att i fem år bevara uppgifter om åtgärder som vidtagits vid den granskning och analys av transaktioner som gjorts

Taggar:

penningtvätt