Yttrande över Miljödepartementets betänkandet Mot det hållbara samhället – resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Utredningen syftar till att göra en allmän översyn av avfallsområdet och utgångspunkten är att avfallshanteringen ska ske på ett resurseffektivt och miljömässigt sätt. Målet är att avfallshanteringen ska vara utformad för att möta krav på miljömässighet, enkelhet och marknadsanpassning. I betänkandet läggs förslag till ändringar i miljöbalken, i avfallsförordningen (2011:927), i miljötillsynsförordningen (2011:13) och i förordning (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar samt förslag till en ny förordning om producentansvar för förpackningar och returpapper. Betänkandet innehåller omfattande förändringar av den nuvarande avfallshanteringen och innehåller förslag till nya regler rörande resurseffektiva kretslopp, hushållens avfall, verksamheters avfall, utformning av förpackningar och förebyggande av förpackningsavfall samt en samlad och effektiv målstruktur, uppföljning och tillsyn. 

I betänkandet föreslås bl.a. att en avfallshierarki införs i lagstiftningen, dvs. en prioriteringsordning för hur avfall ska förebyggas, återanvändas eller återvinnas. Ansvaret för det avfall som uppkommer i hushållen är i dagens system delat mellan kommunen och producentkollektivet. Detta har lett till oklarheter i ansvarsförhållanden och rollfördelningen. Det föreslås därför att det fysiska ansvaret för insamling och transport till avlämningsplats av förpacknings- och tidningsavfall från hushållen övergår  till kommunerna. Det föreslås vidare att en ordning med på förhand godkända insamlingssystem (FGI) införs. Det innebär att endast aktörer som godkänts av en nationell myndighet får bedriva insamling av förpackningar eller returpapper och att producenter av förpackningar och tidningar ska svara för att deras produkter ingår i ett eller flera insamlingssystem för återanvändning eller återvinning. När det gäller grovavfall föreslås det att detta endast får samlas in och omhändertas av verksamhetsutövare som godkänts av den myndighet regeringen bestämmer. Dessutom innehåller förslaget nya krav på att verksamheter ska ta ett helhetsansvar för sin avfallshantering. Därtill föreslås att kommunen ska få meddela föreskrifter om utrymmen för avfallshantering.