Yttrande över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till ändring i föreskrifter (MSBFS 2016:8) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i del 20 i bilaga S i föreskrifter (MSBFS 2016:8) om transport av farligt gods på väg och i terräng. Ändringen avser utbildning av förare som transporterar farligt gods och innehåller bestämmelser om godkännande av utbildning, bestämmelser för lärare och rutiner för examination och prov.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft senast den 1 september 2018. I och med ikraftträdandet av författningen föreslås att sådana beslut som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har meddelat till utbildningsanordnare upphör att gälla i den del som avser rätten att examinera. Rätten för utbildningsanordnare att utföra examination framgick tidigare av delavsnitt 20.4.2. i bilaga S.