Yttrande över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och aerosolbehållare med brandfarligt innehåll

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och aerosolbehållare med brandfarligt innehåll. Det framgår att förslagsställaren har ett flertal föreskrifter om brandfarliga gaser, som man nu har gått igenom för att se vilka föreskrifter som är inaktuella och vilka som behöver ersättas med anledning av de förhållanden som råder idag.

De föreskrifter som har omfattats i förslagsställarens arbete är:
Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1998:7) om brandfarlig gas i lös behållare med ändringar i SÄIFS 2000:3.
Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:4) om cisterner, gasklockor, bergrum och rörledningar för brandfarlig gas.
Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1990:2) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i anslutning till vissa transportmedel med ändringar i SÄIFS 1995:4.
Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:2) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på försäljningsställen.

Förslaget till nya föreskrifter innehåller regler om allmänna hanteringskrav, vad som gäller för lösa behållare respektive gasklockor och gascisterner, samt rör- och slangledningar.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019

Det bakomliggande förslaget

Förslag

Taggar:

brandfarlig gas