Yttrande över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2021) och transport av farligt gods på järnväg (RID-S 2021)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2021) och transport av farligt gods på järnväg (RID-S 2021). Förslaget anges innehålla inledande föreskrifter och bilagor. De inledande föreskrifterna innehåller övergripande bestämmelser såsom tillämpningsområde, definitioner och övergångsbestämmelser. Bilagorna A och B i ADR-S (väg) respektive bilaga 1 i RID-S (järnväg) innehåller en direkt översättning av de officiella utgåvorna för transport av farligt gods. Bilagorna utgörs av internationellt överenskomna bestämmelser vilka Sverige även måste tillämpa för nationella transporter enligt EU-direktiv 2008/68/EG. Ändringar i dessa bilagor kan endast genomföras på internationella möten där beslut tas av FN (väg) respektive OTIF (järnväg). I remissen anges att inför sådana möten bjuder Sverige in berörda myndigheter, bransch- och intresseorganisationer och företag till samråd. Samråd av dessa texter har därför redan skett och i det nu remitterade ärendet anges att förslagsställaren därför endast kan beakta språkliga synpunkter på ändringarna i de bilagorna.

Bilaga S till föreskrifterna anges innehålla särbestämmelser, huvudsakligen lättnader, för transporter inom Sverige. Dessa särbestämmelser ändrar eller kompletterar bilagorna A och B i ADR-S respektive bilaga 1 i RID-S.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021, vilket överensstämmer med ikraftträdandet för de internationella och officiella utgåvorna av ADR (engelska, franska och ryska) samt RID (engelska, franska och tyska).

Taggar:

farligt gods