Yttrande över myndighetens förslag till föreskrifter om ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.

Enligt konsekvensutredningen kommer förslaget att medföra en administrativ lättnad för de omkring 1350 öppenvårdsapoteken, men samtidigt kommer det att medföra en ökad administrativ kostnad för ca 100 läkemedelsföretag. Den administrativa merkostnaden består i tidsåtgången (mellan 30 till 40 minuter) att varje månad bekräfta tillgängligheten för läkemedelsförpackningar som företagen avser kunna tillhandahålla till hela marknaden under prisperioden. Kostnaden beräknas till sammanlagt 4000 kr per företag och år.

Vid kontakt med Sveriges apoteksförening, framkom att de gör en annan bedömning av den administrativa bördan än Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Sveriges apoteksförening anser att reglerna idag är mycket komplicerade och svårhanterliga för apoteken och gör bedömningen att arbetsbördan med de ändrade reglerna kommer att vara oförändrad och, tvärtemot vad Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket förutspår, kommer det inte innebära några administrativa lättnader.

Regelrådet tillstyrker likväl förslaget, eftersom Regelrådet bedömer att syftet med förslaget uppnås på ett enkelt sätt och till relativt begränsade administrativa kostnader för berörda företag.