Yttrande över Näringsdepartementets förslag till förordning om fastställande av intäktsram enligt naturgaslagen

Den 1 juni 2013 trädde ändringar i naturgaslagen ikraft, vilka innebär att Energimarknadsinspektionen ska fastställa de samlade intäkter som ett naturgasföretag högst får uppbära från överföring av naturgas, lagring av naturgas eller tillträde till förgasningsanläggning under en fyraårsperiod. Enligt vad som anfördes i prop. 2012/13:85 behöver regleringen kompletteras med mer detaljerade bestämmelser i förordning och myndighetsföreskrifter. Näringsdepartementet har därför tagit fram ett förslag till förordning om fastställande av intäktsram enligt naturgaslagen. Förslaget innehåller bestämmelser om tillgångar som ingår i kapitalbasen, värdering av anläggningstillgångar, beräkning av rimlig avkastning och om dokumentation av tillgångar. Därutöver finns ett antal bemyndiganden för Energimarknadsinspektionen att meddela föreskrifter. Enligt förslaget ska anläggningstillgångar i första hand värderas till ett nuanskaffningsvärde som beräknas med grund i utgiften för att förvärva eller tillverka tillgången när den ursprungligen togs i bruk, med hänsyn tagen till förändringen i prisläget från anskaffningstidpunkten. Förändringen i prisläget ska anses svara mot ett kostnadsindex som beräknas för varje år enligt föreskrifter som meddelas av Energimarknadsinspektionen. Vid beräkningen av en rimlig avkastning enligt naturgaslagen ska den reala linjära avskrivningsmetoden användas. I förslaget anges därför att den del av kapitalkostnaden som motsvarar kapitalförslitning beräknas som en fast andel av nuanskaffningsvärdet, där den fasta andelen ska beräknas utifrån tillgångens ekonomiska livslängd.

Taggar:

naturgaslagen